top of page

Μέθοδος Επιτυχίας

Anchor 1

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Απεγκλωβισμένη από προκαθορισμένες τεχνικές και μεθόδους, καθίσταται διερευνητική διαδικασία με επιδίωξη την προσαρμογή της στις διαφορετικές ικανότητες και επιδόσεις των μαθητών/τριών και τη διασφάλιση ενός κοινά αποδεκτού επιπέδου βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεγιστοποιώντας, παράλληλα, το κίνητρό τους για κάλυψη των κενών μάθησης. Προγραμματίζουμε η εξεταστέα ύλη στα βασικά μαθήματα να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο Φεβρουάριο, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τρίμηνο γενικών επαναλήψεων εφ’ όλης της ύλης. 

Η διδασκαλία

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα προγράμματα σπουδών στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ είναι διαμορφωμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες και απαιτήσεις των μαθητών/τριών χωρίς κενά και χάσιμο χρόνου. Κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων εξετάσεων καταρτίζεται ειδικό πρόγραμμα τελικών επαναλήψεων ανά μάθημα που ακολουθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων, όπως έχει προαναγγελθεί από το Υπουργείο Παιδείας. 

Τα προγράμματα

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ψυχολογική και μαθησιακή υποστήριξη που χρειάζεται ο/η μαθητής/τρια, ενσωματώνεται στη διάρκεια των μαθημάτων αποσκοπώντας στον έλεγχο της πορείας του προς την κατάκτηση των εκπαιδευτικών στόχων. Έτσι, το ΜΕΘΟΔΙΚΟ ενθαρρύνει το/τη μαθητή/τρια στις δύσκολες στιγμές, προσθέτοντας, όποτε κρίνεται αναγκαίο, ώρες ενισχυτικής μαθητείας παρέχοντας ευκαιρίες για διόρθωση παρανοήσεων και ανατροφοδότηση για την πρόοδό του/της κατευθύνοντας τη προσοχή, τη μνήμη και τη σκέψη του/της να επεξεργάζεται ορθολογικά τις πληροφορίες που λαμβάνει.

Η υποστήριξη

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η συνεχής παρακολούθηση της προόδου των μαθητών/τριών στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ ενημερώνεται με καρτέλα επίδοσης για κάθε μάθημα σε μηνιαία βάση με αποτέλεσμα την αναλυτική ενημέρωση των ίδιων και των γονέων τους. Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών/τριών ύστερα από το προσωπικό τους ραντεβού με τον/την καθηγητή/τρια που είναι υπεύθυνος/η για κάθε μάθημα. Επιπρόσθετα, καλούνται στο εκπαιδευτήριο σε προκαθορισμένες συναντήσεις για άμεση και ζωντανή ενημέρωση με όλους τους/τις καθηγητές/τριες του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ.

Η ενημέρωση

ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Η συνεχής επανάληψη και η εξοικείωση με τις εξετάσεις επιτυγχάνεται με τα εβδομαδιαία διαγωνίσματα ενσωματωμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Τα διαγωνίσματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος. Η αξιολόγηση είναι συνεχής και διαγνωστική με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και την μετέπειτα υποβοήθηση της μάθησης. Έτσι, ο/η μαθητής/τρια θα αφομοιώσει καλύτερα τις πληροφορίες και θα προετοιμαστεί, ώστε να είναι σε θέση να περιγράφει, να συνοψίζει, να εξετάζει, να επιλύει και να ανάγει συμπεράσματα όπως ζητούνται σύμφωνα με το νέο σύστημα διδασκαλίας και εξέτασης.

Τα διαγωνίσματα

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ  είναι στελεχωμένο από ανανεωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Ευέλικτοι και προσαρμοστικοί χρησιμοποιούν μεθοδικά και δημιουργικά κατάλληλες τεχνικές και εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις σύγχρονες διδακτικές απαιτήσεις.

Οι  καθηγητές

ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Η αποτελεσματική διδασκαλία για το ΜΕΘΟΔΙΚΟ έχει συνδεθεί με την παροχή βιβλίων και σημειώσεων καθιστώντας εφικτή τη δασκαλομαθητική επικοινωνία, η οποία οδηγεί στη γνωστική ανάπτυξη του/της μαθητή/τριας και σε αντίστοιχα αποτελέσματα και επιδόσεις με την ισόρροπη ανάπτυξη της γνώσης για κάθε διδακτικό αντικείμενο.

Τα  βοηθήματα

Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ, με την συμβουλευτική διαδικασία αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους/τις μαθητές/ριες να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να πάρουν ορθές εκπαιδευτικές αποφάσεις (επιλογή ομάδας προσανατολισμού). Επίσης, δίνει έγκυρες πληροφορίες για την αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντος ενώ ενημερώνει και για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Έτσι, το ΜΕΘΟΔΙΚΟ αποβλέπει να βοηθήσει τους/τις μαθητές/ριες να επιλέξουν τη σχολή που επιθυμούν, να προετοιμαστούν σωστά γι' αυτή και τέλος να εισέλθουν και να σταδιοδρομήσουν σ' αυτή.

Η συμβουλευτική

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ολιγομελή τμήματα, σε πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο, ώστε να καθίσταται δυνατή η προσαρμογή της διδασκαλίας στις ικανότητες και στην επίδοση των μαθητών/τριών. Απότοκος του συνδυασμού η επίτευξη δημιουργίας των καλύτερων δυνατών συνθηκών προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευόμενων, καθιστώντας την αποκτηθείσα γνώση εύχρηστη και εύκαμπτη για να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε εξεταστική κατάσταση.

Τα τμήματα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Οι παροχές στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ είναι υψηλής ποιότητας ως προς την διδασκαλία, το συγγραφικό έργο, τις κτιριακές δομές και γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας. Έτσι ο/η μαθητής/τρια του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ με το διαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών εκμεταλλεύεται όλα τα παραπάνω με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Το κόστος
bottom of page