top of page

Κανονισμός Σχολείου

Anchor 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (εφεξής ΕΚΛ) του σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

Η αρμονική συνύπαρξη εκτός από την αμοιβαία ευγένεια  και  σεβασμό προϋποθέτει και την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου ώστε να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του και να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία του σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό η σχολική πειθαρχία αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και μετατρέπεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο ενός σύγχρονου σχολείου.

Η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας καθορίζεται από τον ΕΚΛ το περιεχόμενο του οποίου πρέπει να λαμβάνουν γνώση οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς– κηδεμόνες και οι μαθητές/ριες.

Οι ακόλουθοι κανόνες απορρέουν είτε από τη σχολική νομοθεσία, είτε είναι αποφάσεις της διεύθυνσης και του συλλόγου διδασκόντων και έχουν ως σκοπό να περιγράψουν όχι μόνο τις υποχρεώσεις, αλλά και να προφυλάξουν τα δικαιώματα των μαθητών/ριών τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στις σχέσεις τους με τους φορείς του σχολείου.

Προσπάθεια όλων είναι να δημιουργήσουμε ένα  υγιές  μαθησιακό  περιβάλλον, μέσα στο οποίο ο κάθε μαθητής/ρια θα μπορεί αβίαστα να διαμορφώνει την προσωπικότητά του.

Ο ΕΚΛ θα πρέπει να είναι σεβαστός από όλους/ες, δηλαδή εκπαιδευτικούς, γονείς– κηδεμόνες και μαθητές/τριες, κατά γράμμα χωρίς εξαιρέσεις και το σχολείο μας να γίνει πρότυπο λειτουργίας.

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Το σχολείο στη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελείται από ένα ημερήσιο Γυμνάσιο και ένα ημερήσιο Γενικό Λύκειο. Κάθε ένα απ’ αυτά έχει τη δική του αυτόνομη οργάνωση (Διευθυντής, Σύλλογος διδασκόντων) και ενιαία Διοίκηση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΚΛ

Το σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη συνεργασία των μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας. Ο ΕΚΛ περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι αφενός εμπεδώνουν τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και αφετέρου διαμορφώνουν    ένα   παιδαγωγικό  και   διδακτικό    κλίμα   που   διευκολύνει    την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του.

Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων του ΕΚΛ επιδιώκεται:

 • η εξασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

 • η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.

 • η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 • η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/ριας, αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

 • η δημιουργία εύρυθμων, ευχάριστων και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την κείμενη σχολική νομοθεσία:

 • το σχολικό έτος για τα ημερήσια Γυμνάσια και ημερήσια Γενικά Λύκεια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

 • το διδακτικό έτος για τα ημερήσια Γυμνάσια και ημερήσια Γενικά Λύκεια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Το Α΄ τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 20η Ιανουαρίου. Το Β΄ τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων. Οι γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου, στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου – Ιουνίου και την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου έως την έναρξη των μαθημάτων, όπου η περίοδος αυτή προβλέπεται.

 • τα μαθήματα για τα ημερήσια Γυμνάσια και ημερήσια Γενικά Λύκεια ξεκινούν την 11η Σεπτεμβρίου και λήγουν το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου και καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., η οποία εκδίδεται μέχρι τις 30 Απριλίου εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 • το σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι γονείς–κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων/ουσών ως προς τα γνωστικά αντικείμενα. Η ώρα έναρξης των μαθημάτων για όλο το διδακτικό έτος είναι 8:15 π.μ. και η ώρα λήξης τους είναι ανάλογη του ωρολογίου προγράμματος κάθε μέρας. Με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου οργάνου, μπορεί να τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κατά  την  διάρκεια  των  διακοπών,  αργιών  και  εορταστικών  εκδηλώσεων  του σχολικού έτους δεν διεξάγονται μαθήματα και δεν διενεργούνται εξετάσεις και συγκεκριμένα  τις  ακόλουθες  χρονικές    περιόδους,    σύμφωνα  με   την   κείμενη σχολική νομοθεσία:

 • όλες οι Κυριακές.

 • την 31η Ιανουαρίου (Θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών).

 • του Αγίου Πνεύματος.

 • την 28η Οκτωβρίου (Εθνική Επέτειος).

 • την 25η Μαρτίου (Εθνική Επέτειος).

 • την 17η Νοεμβρίου.

 • την Καθαρά Δευτέρα.

 • την 1η Μαΐου.

 • της Αναλήψεως του Κυρίου (τοπική εορτή).

 • από την 24η Δεκεμβρίου έως και την 7η Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς).

 • από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Πάσχα (Διακοπές Πάσχα).

 • από την 1η Ιουλίου έως και τη 31η Αυγούστου (Θερινές Διακοπές).

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Για την εγγραφή των νέων μαθητών/ριών στο σχολείο απαιτείται η συμπλήρωση των εντύπων εγγραφής, τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν δημοσιοποιούνται σε κανένα, σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

 • Ο γονέας–κηδεμόνας κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη σχολική νομοθεσία.

 • Με την εγγραφή προκαταβάλλεται το 10% του συμφωνηθέντος ποσού.

 • Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ ή σε 9 ισόποσες δόσεις αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο.

 • Για την επανεγγραφή του/της μαθητή/ριας για το επόμενο σχολικό έτος απαιτείται η προκαταβολή πάλι του 10% των διδάκτρων της επόμενης σχολικής χρονιάς κατά την επίδοση της τελικής βαθμολογίας και πάντως όχι αργότερα  της   10ης  Ιουλίου. 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η καταχώρηση, η δικαιολόγηση των απουσιών και ο χαρακτηρισμός φοίτησης ρυθμίζονται κάθε φορά από την κείμενη σχολική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η φοίτηση των μαθητών/ριών χαρακτηρίζεται ως επαρκής εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 114 απουσίες αλλιώς χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

Οι μαθητές/ριες και οι γονείς τους πρέπει να δώσουν μεγάλη σημασία στο θέμα των απουσιών, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και το σχολείο εφαρμόζει απαρέγκλιτα τον νόμο.

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/ριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι γονείς–κηδεμόνες τους, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για την απουσία των παιδιών τους.

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ: ΦΟΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ – ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι μαθητές/τριες κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και με διαφορετικό μορφωτικό και κοινωνικό φορτίο. Παραμένουν ξεχωριστές και ανεπανάληπτες προσωπικότητες που δικαιούνται ατομική αναγνώριση και ολοκλήρωση με τους ρυθμούς και τις δικές τους δυνατότητες χωρίς να ισοπεδώνονται μέσα στην ομάδα. Παράλληλα η συμμόρφωσή τους με ορισμένους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή είναι απαραίτητη αφού έχουν ως στόχο να περιγράψουν τις υποχρεώσεις και να προστατέψουν τα δικαιώματά τους τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στη σχέση τους με τους φορείς του σχολείου.

 

 • Φοίτηση:

Η φοίτηση των μαθητών/ριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και υποχρέωσή τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδό τους.

 • Διαλείμματα:

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι μαθητές/ριες αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον/στην εφημερεύοντα/ουσα εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί. 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν στους αύλειους χώρους, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων.     

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/α από την αίθουσα διδασκαλίας.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οι πλέον κατάλληλοι χώροι για την παραμονή των μαθητών/ριών.

 • Συμπεριφορά και πειθαρχία:

Η συμπεριφορά των μαθητών/ριών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους/στις συμμαθητές/τριες τους, στη σχολική περιουσία, καθώς και στη δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής. Οι κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών/ριών που το σχολείο θεωρεί αναγκαίο να  τηρούνται  για  να  επιτυγχάνεται  τόσο η απρόσκοπτη λειτουργία του σε καθημερινή βάση όσο και η επιδίωξη των στόχων της αγωγής είναι οι εξής.

Οι μαθητές/ριες οφείλουν:

 • να συμπεριφέρονται τόσο προς τους/τις καθηγητές/τριές  τους, όσο και προς τους/τις συμμαθητές/τριές τους με ευγένεια, εκτίμηση και σεβασμό της προσωπικότητάς τους.

 • κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να τηρούν τους κανόνες της τάξης, να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών/ριών να διδάξουν.

 • να προσπαθούν να επιλύουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:

1ο: Να συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν/ή που έχουν τη διαφορά.

2ο: Να απευθύνονται στον/στην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό τμήματος ή στον/στη Σύμβουλο Σχολικής Ζωής.

3ο: Να απευθύνονται στον Διευθυντή.

Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, πρέπει να αντιδρούν άμεσα και να ακολουθούν τα παραπάνω βήματα. Γενικότερα ενθαρρύνονται να απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου και να ζητούν τη βοήθειά τους για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.

 • να αποφεύγουν φαινόμενα επίδειξης ως προς την εμφάνισή τους, η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια. Οι υπερβολές δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα.

 • να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην έχουν επιθετική συμπεριφορά.

 • να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών/ριών τους και να αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.

 • να συμπεριφέρονται εν γένει με ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα, τους γονείς τους και το σχολείο στο οποίο φοιτούν.

 • να  συμβάλλουν  στην  εμπέδωση  ενός   ήρεμου,    θετικού,   συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.

 • κατά τη διάρκεια των τεστ ή των διαγωνισμάτων να πειθαρχούν με τις υποδείξεις των καθηγητών/ριών τους χωρίς να δυστροπούν, ενώ οποιαδήποτε απόπειρα αντιγραφής με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με αφαίρεση  του  γραπτού,  ο/η  μαθητής/τρια  βαθμολογείται  με  μηδέν  και ελέγχεται πειθαρχικά.

 • να αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και να αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή.

 • να υποστηρίζουν και να διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.

 • να επιδιώκουν και να συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η  συνετή χρήση των εκπαιδευτικών μέσων.

 • στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός σχολείου να ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς, να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια και, γενικότερα, να περιφρουρούν την ποιότητα των σχολικών εκδηλώσεων.

 • να επικοινωνούν μέσω των τηλεφώνων του σχολείου με τους γονείς τους σε περίπτωση ανάγκης και αφού ζητήσουν σχετική άδεια.

 

 • Σχολικοί χώροι:

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές/ριες:

 • οφείλουν να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου καθώς και το φυσικό περιβάλλον της αυλής του σχολείου.

 • δεν πρέπει να ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, να μη γράφουν σε θρανία και τοίχους και να χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.

 • οφείλουν να διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση.

 • δεν πρέπει να φέρνουν στις αίθουσες φαγώσιμα είδη.

 • δεν πρέπει να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα ή έντυπα που αντιβαίνουν στη σχολική δεοντολογία.

 • δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το όνομα ή το έμβλημα του σχολείου (π.χ. αφίσες, εκδηλώσεις, εκπομπές, τύπος) χωρίς την έγγραφη άδεια από τη Διεύθυνση.

 • οφείλουν να σέβονται τους/τις συμμαθητές/τριές τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα και την περιουσία του  σχολείου. Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων. Αν κάποιος/α μαθητής/ρια προκαλέσει κάποια βλάβη–φθορά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί από τον/την υπαίτιο/α.

 • Άλλα θέματα:

To κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι καταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών/ριών.

Για να αποθαρρυνθούν οι μαθητές/τριες από τις  επικίνδυνες  αυτές  για την υγεία συνήθειες, απαγορεύεται αυστηρότατα το κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η τιμωρία είναι αυστηρότατη.

Επίσης απαγορεύονται τα παραπάνω σε δημόσιους χώρους, στον δρόμο και σε οποιαδήποτε εκδρομή είτε ημερήσια, είτε πολυήμερη δεδομένου, ότι οι μαθητές/τριες μας αντιπροσωπεύουν το σχολείο τους και όταν δεν βρίσκονται σ’ αυτό.

Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εντός των σχολικών χώρων (κτηρίων και υπαίθριων χώρων) απαγορεύεται.

Αν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει ο/η μαθητής/τρια να έχει μαζί του το κινητό τηλέφωνο, tablet, laptop κ.ά. για να το χρησιμοποιήσει μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος, τότε είτε το φυλάσσει στον ατομικό του φωριαμό, είτε το παραδίδει στον Διευθυντή για φύλαξη.

Οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται από μαθητή/τρια ή είναι σε κοινή θέα κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος θα φυλάσσεται στο γραφείο του Διευθυντή, θα παραδίδεται μόνο στους γονείς, ενώ ο μαθητής θα ελέγχεται πειθαρχικά.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών στο πλαίσιο ορισμένων μαθημάτων και εφόσον τους ζητηθεί από τον/την εκάστοτε διδάσκοντα/ουσα.

Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άμεση αξιοποίηση αυστηρών παιδαγωγικών μέτρων.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Τα χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι τα ακόλουθα:

 • προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης.

 

 • απαγόρευση της βίας.

 

 • δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό.

 

 • καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας.

 

 • προώθηση της συνεργατικής μάθησης.

 

 • σύνδεση του σχολείου με την οικογενειακή ζωή.

 

 • προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων.

Αρκετές όμως είναι οι περιπτώσεις που οι μαθητές/ριες προβαίνουν σε μη αποδεκτές συμπεριφορές σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας. Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων–κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/τη Σύμβουλο Σχολικής Ζωής, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον/τη Συντονιστή/ρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/ριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του/της και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του/της.

Τα   θέματα   παραβατικής   συμπεριφοράς   των   μαθητών/ριών   στο   σχολείο αντιμετωπίζονται με βάση την κείμενη νομοθεσία.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Το σχολείο θεωρώντας ότι οι σχολικές εκδρομές είναι αναπόσπαστο και ουσιαστικό κομμάτι της σχολικής ζωής διοργανώνει εκπαιδευτικές ημερήσιες και πολυήμερες ποιοτικές εκδρομές που στόχο έχουν όχι μόνο την ψυχαγωγία, αλλά και τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών/ριών, όσον αφορά την ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας μας και άλλων χωρών της Ευρώπης.

Είναι αυτονόητο ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι της εκδρομής θα πρέπει να τηρηθεί σχολαστικά η σχολική νομοθεσία και να υπάρχει αρμονική συνεργασία μαθητών/ριών και συνοδών καθηγητών/ριών.

Έτσι οι μαθητές/ριες θα πρέπει:

 • να φέρουν υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα την υπεύθυνη δήλωση που θα τους δοθεί από το σχολείο και η οποία θα φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου.

 • να υπακούουν αγόγγυστα στις εντολές του/της αρχηγού της εκδρομής  και των  συνοδών  καθηγητών/ριών στη  διάρκεια  της εκδρομής.

 • να είναι υπόδειγμα συμπεριφοράς στα μεταφορικά μέσα καθώς επίσης και στα ξενοδοχεία.

 • να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση  αλκοόλ  είτε  στο ξενοδοχείο, είτε στους τόπους διασκέδασης. Να είναι συνεπείς στα ραντεβού της αποστολής και να μην απομακρύνονται από τον κορμό της.

 • να είναι προσεκτικοί με την σωματική ακεραιότητα των ιδίων και των συμμαθητών/ριών τους.

 • να γνωρίζουν ότι μετά από κάποιες ημερομηνίες που θα τους γίνονται γνωστές εξ’ αρχής δεν θα επιστρέφονται τα χρήματα σε  περίπτωση ακύρωσης.

 • να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα αλλά και το σχολείο.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 • Οι μαθητές/ριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου κλείνει. Όσοι/ες προσέρχονται με καθυστέρηση –για να μην δημιουργείται αναστάτωση στη διδακτική–μαθησιακή διαδικασία– οφείλουν να παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο της Διεύθυνσης. Κατόπιν, να παραμένουν σε κατάλληλο χώρο του σχολείου υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού και να εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας.

 • Οι μαθητές/ριες πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Από τη στιγμή που εισέρχεται ο/η διδάσκων/ουσα στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν/καμία μαθητή/ρια. Οι θέσεις των μαθητών/ριών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον/την διδάσκοντα/ουσα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας/καμία μαθητής/ρια από τους/τις προσελθόντες/ούσες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας.

 • Οι μαθητές/ριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας–κηδεμόνας για να προσέλθει στο σχολείο και να παραλάβει το παιδί του, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. Εάν κάποιος γονέας–κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση του σχολείου.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ–ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς–κηδεμόνες των μαθητών/ριών. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων–κηδεμόνων προς το σχολείο και τους/τις εκπαιδευτικούς.

Οι γονείς–κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το σχολείο. Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των γονέων–κηδεμόνων με τους/τις εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του σχολείου στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν.

Η    ενημέρωση    των    μαθητών/τριών      και    των    γονέων–κηδεμόνων      τους πραγματοποιείται μέσω των ακόλουθων τρόπων:

 • της ειδικής πλατφόρμας επικοινωνίας του σχολείου.

 • τηλεδιασκέψεων.

 • ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.

 • τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις.

 • μέσω  της  επίσκεψής  τους  στο  σχολείο  στις  προγραμματισμένες,  από  τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες.

ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

 • Η συμμετοχή στις παρελάσεις είναι προαιρετική.

 • Ο/Η σημαιοφόρος και οι παραστάτες ορίζονται σύμφωνα με την κείμενη σχολική νομοθεσία και πρέπει να έχουν εξ’ αρχής σαν δεδομένο, ότι θα εκπροσωπήσουν το σχολείο.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση−διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών/ριών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί:

 • οφείλουν να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβαδίζουν με τον ρόλο τους αναπτύσσοντας παράλληλα τέτοια συμπεριφορά έτσι ώστε να διαμορφώνουν κλίμα εμπιστοσύνης και άνεσης για να απευθύνονται σε αυτούς οι μαθητές/τριες όταν αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα.

 • οφείλουν να αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητά τους, με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και να μην κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών/ριών.

 • διδάσκουν στους/στις μαθητές/ριες τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών και διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους/τις μαθητές/ριες σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος, με την καθοδήγηση των ΣEE και των Στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης.

 • προετοιμάζουν το μάθημα της ημέρας έτσι ώστε να κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών/ριών και εφαρμόζουν σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών/ριών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.

 • οι οποίοι διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή σε τμήματα της ίδιας τάξης καθώς έχουν έναν χώρο κοινής ευθύνης είναι  απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους τα ζητήματα που προκύπτουν και να επιλέγουν κοινούς τρόπους αντιμετώπισής τους.

 • οι οποίοι ανήκουν στον ίδιο κλάδο πρέπει να έχουν οργανωτική υπόσταση, κατακόρυφη συνεργασία και να αναλαμβάνουν ομαδικά την ευθύνη της αντιμετώπισης των προβλημάτων. Δεν είναι σωστό ούτε επιτρέπεται να υποστηρίζεται προς τους/τις μαθητές/ριες η αντίληψη ότι ο ρόλος κάποιων τομέων της επιστήμης ή μαθημάτων είναι σημαντικότερος για την παιδεία τους. Το σχολείο παρέχει γενική παιδεία η οποία είναι κοινή συνισταμένη όλων των μαθημάτων.

 • ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/ριών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών/ριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν τυχόν προβλήματα.

 • είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.

 • συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.

 • συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το σχολείο.

 • ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση.

 • μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.

 • είναι αναγκαίο να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την εικόνα τους, τη μορφή και το ύφος της γλώσσας που χρησιμοποιούν καθώς δημιουργούν πρότυπα συμπεριφοράς ιδίως σε μαθητές/ριες μικρότερων ηλικιών.

 • οφείλουν να ενθαρρύνουν και να προωθούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών τους σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες αναπτύσσοντας ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη για τον/την μαθητή/ρια αλλά και σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς ώστε να εξασφαλίζεται η ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στον σχολικό χώρο. Οι τυχόν εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη πρέπει να αντιμετωπίζονται με αποφασιστικότητα χωρίς να καταφεύγουν συχνά στον Διευθυντή για προβλήματα που θα μπορούσαν να επιλύσουν οι ίδιοι.

 • ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν. Παράλληλα ευαισθητοποιούν τους/τις μαθητές/ριες σε θέματα καθαριότητας, υγιεινής και αισθητικής του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.

 • φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται από τους/τις εφημερεύοντες/ουσες καθηγητές/ριες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς και από τους/τις αντίστοιχους/ες καθηγητές/ριες κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης των μαθητών/τριών από τις αίθουσες διδασκαλίας.

 • οφείλουν να τηρούν με εχεμύθεια τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων/ουσών, τις συζητήσεις και τις εκτιμήσεις σχετικά  με  τις σχολικές επιδόσεις, τη συμπεριφορά, τα θέματα διαγωγής, τις βαθμολογίες, τις εξετάσεις και γενικά όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.

 

Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σ' αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Διευθυντής του σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας μέσα στη σχολική κοινότητα και γι’ αυτό έχει και τις πιο πολλές ευθύνες. Είναι ο ηγέτης που πρέπει να φέρει σε πέρας το πολύπλοκο έργο της διοίκησης του σχολείου διαθέτοντας υψηλό κύρος, πειθώ, διοικητικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς θα πρέπει να γίνεται κοινά αποδεκτός και να μην αμφισβητείται. Ειδικότερα ο Διευθυντής:

 • είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.

 • ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

 • συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/ουσών και των μαθητών/τριών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.

 • απευθύνει στους/στις διδάσκοντες/ουσες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις σε πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.

 • λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς.

 • όταν επικοινωνεί με τους/τις μαθητές/ριες ή αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα πρέπει να δείχνει αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα γι’ αυτούς/ές, καθώς η παιδαγωγική του ευθύνη είναι να διδάξει στην πράξη τους δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του σχολείου.

 • οφείλει να κάνει αισθητή την παρουσία του στο σχολείο, να δείχνει ενδιαφέρον για τις ανάγκες των μαθητών/ριών, των εκπαιδευτικών αλλά και του υπόλοιπου προσωπικού. Όταν απαιτείται,  πρέπει να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του για παρατηρήσεις, υποδείξεις, αποδοκιμασία πράξεων ή φαινομένων, αλλά και επιβολή ποινών, γιατί διαφορετικά η ανοχή σε ακραία φαινόμενα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.

 • οφείλει να μη διαφοροποιεί κατά περίπτωση την συμπεριφορά του σε μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς, γιατί θέτει υπό αμφισβήτηση τη δικαιολογημένη απαίτηση για ισότιμη και δίκαιη συμπεριφορά προς όλους.

 • οφείλει να έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, αφού οι αποφάσεις του σε αυτή την περίπτωση θα έχουν μεγαλύτερο κύρος, καθώς θα προκύπτουν ύστερα από συνεργασία με τους γονείς.

 • με τις εμπειρίες και τις γνώσεις του σε θέματα διοίκησης και εκπαίδευσης δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης  ανάμεσα  σ’  αυτόν και  τους/τις  εκπαιδευτικούς  εξασφαλίζοντας  τη συναίνεση και συνεργασία τους καθώς αναγνωρίζει την προσωπικότητα και την αξία τους.

 • οφείλει  να  κατανοεί  τον  σημαντικό  ρόλο  του  ανθρώπινου   παράγοντα στο σχολείο αναπτύσσοντας θετικές στάσεις απέναντι σε μαθητές/ριες, εκπαιδευτικούς και γονείς.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Ο Διευθυντής του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.

Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένας μαθητής/ρια δεν αποχωρεί από το σχολείο μόνος/η του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς–κηδεμόνες τους. Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, ο Διευθυντής ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς–κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/ριες, γονείς–κηδεμόνες, Διευθυντές οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λπ. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 • Ο παρών ΕΚΛ συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, με στόχο να ρυθμίσει τις συνθήκες της καθημερινής σχολικής ζωής, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλότητα καθώς και το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο σύμφωνα με τις αρχές του σχολείου. Επιπλέον, έχει εγκριθεί από τον/τη Συντονιστή/ίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας, καθώς και από τον/την Διεθυντή/ρια Εκπαίδευσης (άρθρο 37, Ν.4692/2020). Για την επιτυχή εφαρμογή του απαιτείται η συναίνεση όλων των συντελεστών της σχολικής ζωής και η από μέρους τους συνειδητή αποδοχή των κανόνων που περιλαμβάνει και η πρόθυμη βούληση να τους τηρήσουν.

 • Τα άρθρα του παρόντος ΕΚΛ ενδέχεται να συμπληρώνονται ή να διευκρινίζονται από γραπτές εσωτερικές εγκυκλίους του σχολείου ή της Διοίκησης, των οποίων η μη τήρηση επιφέρει άπασες τις κυρώσεις.

 • Η τήρηση όλων των διατάξεων και των συναφών με την εφαρμογή των εγκυκλίων (εσωτερικών ή κρατικών) του παρόντος ΕΚΛ από τους κάτωθι: Ιδιοκτήτη, Διευθυντή, εκπαιδευτικούς, γονείς–κηδεμόνες και μαθητές/τριες, αποτελεί ευθύνη και βασική υποχρέωσή τους. Η μη συμμόρφωση ή η παράβαση των διατάξεών του παρέχει το δικαίωμα στην Εποπτεύουσα Αρχή να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

 • Ο ΕΚΛ βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από τους/τις μαθητές/ριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς–κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

 • Ο ΕΚΛ με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σ’ όλους τους γονείς– κηδεμόνες των μαθητών/τριών με κάθε πρόσφορο μέσο που να αποδεικνύει την παραλαβή του από αυτούς, γεγονός που αποτελεί δήλωση αποδοχής όλων ανεξαιρέτως των άρθρων του από μέρους των μαθητών/τριών και των γονέων–κηδεμόνων. Γενικά η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του ΕΚΛ στο σύνολό του.

 • Ο ΕΚΛ επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

 • Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον ΕΚΛ, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

 • Το σχολείο διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει άρθρα και διατάξεις του κανονισμού, εφόσον κρίνεται επιβεβλημένο ή σκόπιμο. Για οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο του ΕΚΛ, μετά την αρχική του έγκριση, η Διοίκηση του σχολείου έχει την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα όλους τους συντελεστές της σχολικής ζωής. Κάθε αλλαγή ή  τροποποίηση  αυτού  γνωστοποιείται  στους/στις  μαθητές/τριες,  τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς–κηδεμόνες και το τροποποιητικό του μέρος ενσωματώνεται στον παρόντα κανονισμό.

bottom of page