Έντυπα - Αιτήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  • Αίτηση εγγραφής

 

  • Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου)

 

  • Εκτυπωμένη η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης (μόνο για το Λύκειο)

 

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης

 

  • Δύο φωτογραφίες

 

  • Υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε χρήσιμα έντυπα (σε word ή pdf) για την εγγραφή σας και για άλλα χρήσιμα έντυπα του σχολείου.