Κανονισμός Φροντιστηριακών Τμημάτων

 

1.    ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΦΟΙΤΗΣΗ

 

 • Κάθε μαθητής/-τρια οφείλει να συμπεριφέρεται τόσο προς τους καθηγητές του, όσο και προς τους/τις συμμαθητές/-τρίες του με ευγένεια, εκτίμηση και σεβασμό της προσωπικότητάς τους, όπως αρμόζει σε ένα υπεύθυνο άτομο και αυριανό επιστήμονα.

 • Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ διαθέτει σύγχρονους και ευχάριστους χώρους διδασκαλίας. Οι μαθητές/-τριες οφείλουν να σέβονται τους χώρους αυτούς και να τους διατηρούν καθαρούς και σε καλή κατάσταση κατά την παραμονή τους στο εκπαιδευτήριο. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε φθορά στους χώρους ή τον εξοπλισμό του εκπαιδευτηρίου.

 • Οι μαθητές/-τριες οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στο εκπαιδευτήριο την ακριβή ώρα έναρξης των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα που τους έχει κοινοποιηθεί.

 • Οι μαθητές/-τριες οφείλουν να είναι συνεπείς ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων. Σε περίπτωση απουσίας τους θεωρείται αναγκαία η ενημέρωση της Διεύθυνσης του εκπαιδευτηρίου από το γονέα/κηδεμόνα. Αντίστοιχα, η Διεύθυνση του εκπαιδευτηρίου υποχρεούται για κάθε μη δικαιολογημένη απουσία των μαθητών/-τριών να ειδοποιεί άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες τηλεφωνικώς.

 

 • Δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση των μαθημάτων σε τμήμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο/η μαθητής/-τρια. Αλλαγή τμήματος είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του εκπαιδευτηρίου.

 • Η συμμετοχή των μαθητών στα έκτακτα μαθήματα και στα προγραμματισμένα διαγωνίσματα εκτός των ωρών διδασκαλίας είναι υποχρεωτική.

 

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

2.    ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

 • Το πρόγραμμα σπουδών των φροντιστηριακών μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας δεν ακολουθεί πιστά τις αργίες του σχολείου επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους/τις μαθητές/-τριες του.

 • Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πραγματοποιούνται κανονικά τα μαθήματα από τις 27 Δεκεμβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου και από τις 3 Ιανουαρίου έως τις 5 Ιανουαρίου.

 • Κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα πραγματοποιούνται κανονικά τα μαθήματα από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Τετάρτη και από την Τετάρτη του Πάσχα έως την Παρασκευή του Πάσχα.

 

 • Το εκπαιδευτήριο θα είναι κλειστό τις παρακάτω μέρες των αργιών:  α) των Τριών Ιεραρχών, β) του Αγίου Πνεύματος, γ) των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, δ) την 17η Νοεμβρίου, ε) την Πρωτομαγιά, ζ) την Καθαρά Δευτέρα.

 

 • Το εκπαιδευτήριο θα είναι κλειστό τις παρακάτω μέρες των διακοπών: α) των Χριστουγέννων από 24 Δεκεμβρίου έως 26 Δεκεμβρίου, β) της Πρωτοχρονιάς από 31 Δεκεμβρίου έως  2 Ιανουαρίου, γ) των Θεοφανίων στις 6 Ιανουαρίου, δ) του Πάσχα από την Μεγάλη Πέμπτη έως την Τρίτη του Πάσχα.

3.    ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα δύναται να μεταβληθεί από τη Διεύθυνση Σπουδών, αν κριθεί ότι η παρέμβαση αυτή είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτηρίου.

 • Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων (ενδοσχολικών και πανελλήνιων) το πρόγραμμα των διδακτικών ωρών των μαθημάτων ενδέχεται να τροποποιηθεί για να καλύψει τις πρόσκαιρες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/-τριών. 

 

4.    ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • Για κάθε μεταβολή που σχετίζεται με την επιλογή των προς παρακολούθηση μαθημάτων, ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει τη Διεύθυνση του εκπαιδευτηρίου τουλάχιστον 10 μέρες πριν από τη μεταβολή που αιτείται. Η μεταβολή του μαθήματος που έχει ζητηθεί θα πραγματοποιείται από τον επόμενο μήνα.

 

5.    ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

 

 • Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.

 • Ευέλικτοι τρόποι πληρωμής διδάκτρων:

      Α) Μηνιαία πληρωμή κάθε μήνα με μετρητά ή μέσω πιστωτικής κάρτας.

      Β) Προπληρωμή  (εξόφληση)  διδάκτρων  με  μετρητά  ή  μέσω  πιστωτικής  κάρτας.  Για  εξόφληση με εφ’ άπαξ πληρωμή 

           παρέχεται έκπτωση 5% επί του συνόλου ή του υπολοίπου των διδάκτρων, ανάλογα με την ημερομηνία εξόφλησης.

 

 • Σε περίπτωση που προκύψει σοβαρό κώλυμα ως προς την εμπρόθεσμη καταβολή των διδάκτρων, ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/-τριας οφείλει να επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διεύθυνση του εκπαιδευτηρίου για την απαιτούμενη διευθέτηση των οικονομικών οφειλών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

6.    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 • Η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την επίδοση και την πρόοδο των μαθητών/-τριών μπορεί να γίνει:

      α) μέσω συναντήσεων με το διδακτικό προσωπικό του εκπαιδευτηρίου σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

      β) τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση του εκπαιδευτηρίου.

      γ) με   προσωπική   συνάντηση   με   τη   Διεύθυνση   του   εκπαιδευτηρίου   ή   τους   διδάσκοντες - διδάσκουσες   κατόπιν συνεννόησης.

 

Η Διεύθυνση του εκπαιδευτηρίου έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες, αν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα είτε στη μαθησιακή διαδικασία είτε στην προσωπική/ψυχολογική κατάσταση του/της μαθητή/-τριας κατά το διάστημα παραμονής του/της στο εκπαιδευτήριο.

 

Εμείς στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες με μοναδικό στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους μαθητές μας.

7.    ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 • Η Διεύθυνση του εκπαιδευτηρίου διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής του μαθητή/-τριας, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτηρίου, όπως πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων του/της μαθητή/-τριας, μη καταβολή των προβλεπόμενων διδάκτρων, ανάρμοστη συμπεριφορά του/της μαθητή/-τριας προς τρίτους, κ.λπ.

 

8.   ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Το  ΜΕΘΟΔΙΚΟ  παρέχει βιβλία και σημειώσεις για κάθε μαθητή/-τρια σε έντυπη ή  ηλεκτρονική μορφή  σε όλα τα μαθήματα.

 •  Δίνεται    η   δυνατότητα   στους/στις    μαθητές/-τριες,   εφόσον  το   επιθυμούν,   να  μελετούν  σε   χώρο   του   εκπαιδευτηρίου έτσι  ώστε να υπάρχει  επίβλεψη από τον καθηγητή και  να λύνονται άμεσα οι απορίες  του. 

 

 • Το   ΜΕΘΟΔΙΚΟ   παρέχει   συμβουλευτική   υποστήριξη   για   τη   συμπλήρωση   του   μηχανογραφικού  και   τη σωστή επιλογή των σχολών.

 

 • Για   κάθε   μαθητή/-τρια    υπάρχει    μηνιαία    καρτέλα   επίδοσης    και   προόδου    για     την     καλύτερη    και πληρέστερη ενημέρωση των ίδιων και των κηδεμόνων τους.

 

 • Το   ΜΕΘΟΔΙΚΟ   συμμετέχει  για  τις  τάξεις  του  Λυκείου σε  διαγωνίσματα προσομοίωσης  που γίνονται σε δύο  περιόδους  πανελλαδικά.   Μ’ αυτόν  τον  τρόπο δίνεται  η  δυνατότητα  στον/στην  μαθητή/-τρια  να  έχει  πλήρη εικόνα  για τις επιδόσεις του πανελλαδικά.

 

 • Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ  διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.